Καθαριστικό Βόθρων και Αποχετεύσεων Durostick D-15 5kg

45,00

Προσθήκη στη Λίστα Αγαπημένων
Προσθήκη στη Λίστα Αγαπημένων

Περιγραφή

61 / 100

Ισχυρό καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων που ενεργεί επάνω στα συσσωρευμένα και στερεοποιημένα λίπη και στο πουρί στα τοιχώματα. Απαραίτητο για τον καθαρισμό των εξόδων διαφυγής των λυμάτων, ελευθερώνοντας τους πόρους των τοιχωμάτων των βόθρων. Αποφεύγεται έτσι η υπερχείλιση, οι δυσάρεστες οσμές και οι συχνές εκκενώσεις, κάνοντας οικονομία. Εφαρμόζεται στην αρχή του δικτύου αποχέτευσης είτε απευθείας ανοίγοντας το φρεάτιο.

Κατανάλωση: 600-800gr/m³, ανάλογα με τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως εύφλεκτο και τοξικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με την Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) και την τροπολογία του (ΕE) 2015/830 4/1/2017 EL (ελληνικά) 2/9

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος

Περιεχόμενο: Ethoxylated Undecyl Alcohol; Dichloromethane; vαφθαλίvιo; τριχλωροαιθυλένιο

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP): 

 • H412 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 • H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
 • H350 – Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
 • H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
 • H341 – Ύποπτο για πρόκληοη γενετικών ελαττωμάτων
 • H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 • H373 – Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
 • H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 • H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):

 • P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
 • P102: Μακριά από παιδιά.
 • P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
 • P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
 • P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
 • P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P310: Καλέστε αμέσως το KENTPO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 • P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Στοιχεία επισήμανσης
Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

2 flamme9 acid red3 silhouete

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 210-7793777

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος5 kg
Κατασκευαστής

Durostick